bgtop
VEIKSMINGAS ATSAKAS Į VARTOTOJŲ POREIKIUS (ECR)

 

Dirbkime drauge, kad geriau, greičiau ir su mažesnėmis sąnaudomis patenkintume vartotojų poreikius.

ECR yra platforma, sudaranti sąlygas bendradarbiauti dažniausiai perkamų prekių (angliškai: Fast Moving Consumer Goods - FMCG) gamintojams, platintojams, mažmenininkams bei paslaugų teikėjams ir veikia kaip jungianti iniciatyva, skatinanti ligalaikį partnerių bendradarbiavimą visoje maisto ir bakalėjos prekių tiekimo grandinėje ir kartu sukurianti palankias sąlygas vartotojui, t. y. žemesnes kainas, didesnę pasirinkimo įvairovę ir produktų įsigijimo galimybes.

 Pagrindinis ECR veiklos principas
Tai nuoseklus tiekėjų ir mažmenininkų bendradarbiavimas, padedantis nustatyti bendros veiklos būdus ir veiksmus, leidžiančius padidinti verslo ir veiksmų efektyvumą, sumažinti atliekų kiekius ir iš esmės daug ką daryti naujai visoje tiekimo grandinėje – taip, kad nauda būtų pasidalinta tarp platintojų, prekybininkų ir vartotojų.

ECR tikslas
Bendrai veikiant geriau tenkinti vartotojų pageidavimus, greičiau ir su mažesnėmis sąnaudomis, pasidalijant verslo procesą, taip visiems teikiant naudą bendroje vertės sukūrimo grandyje.Kas yra ECR dėmesio centre

ECR yra verslo veiklos poreikių grandinės visuma, kuri susideda
iš 13 pagrindinių tobulinimo koncepcijų, suskirstytų į keturias
pagrindines, daugiausia dėmesio reikalaujančias sritis: paklausos valdymas, tiekimo valdymas, įgyvendinimo priemonės ir jungiančios priemonės (integratoriai).

Apibrėžtys ir daugiau informacijos apie koncepcija įrankį rasite tinklalapyje http://www.globalscorecard.net.

ECR EUROPE
ECR Europe yra jungtinis prekybos ir pramonės įmonių organas, įsteigtas 1994 metais, tikslu padaryti bakalėjos prekių sektorių, kaip visumoje labiausiai jautrų pirkėjų paklausai ir pasiūlai, geriau tenkinanti vartotojų poreikius, padėti išvengti nereikalingų sąnaudų tiekimo grandinėje.

Tai vienintelė visoje Europoje veikianti organizacija, kurioje pariteto pagrindais bendrauja mažmenininkai ir plataus vartojimo prekių gamintojai, veikdami pagal sąžiningos konkurencijos principą ir praktiką.

Organizacijos pagrindinė buveinė yra Briuselyje, ji palaiko glaudžius ryšius su nacionalinėmis ECR grupėmis daugelyje Europos šalių. Dalyvauti įvairiuose ir nacionaliniu, ir Europos mastu organizuojamuose projektuose gali bakalėjos ir dažniausiai perkamų prekių sektoriuose dirbančios didelės ir mažos kompanijos, įskaitant prekybininkus mažmenininkus ir didmenininkus, platintojus, gamintojus, tiekėjus, tarpininkus ir draudimo paslaugų teikėjus, taip pat, logistikos operatorius ir elektroninių duomenų mainų (EDI) paslaugų teikėjus.

 Pagrindiniai ECR iššūkiai ir nauda
ECR skelbia iššūkį daugeliui šiuo metu egzistuojančių požiūrių, kurie negali užtikrinti pakankamo veiksmingumo. Prekybos partneriai kviečiami suvienyti jėgas ir dirbti drauge, kad sukurtų didesnę vartojamąją vertę.

 Pagrindiniai ECR privalumai
• greita reakcija į vartotojų poreikius;
• nuostolių eliminavimas grandinėje ir sąnaudų mažinimas;
• produktų įsigijimo galimybių ir klientų aptarnavimo lygio gerinimas;
• strateginio ir operatyvaus planavimo visoje veiklos grandinėje
plėtojimas;
• efektingesni prekių atsargų valdymas ir apyvartinių lėšų operacijos;
• aukštesnis aptarnavimo ir produktų lygis.

 Privalumai vartotojo požiūriu
• didesnis prekių pasirinkimas ir geresnis poreikių tenkinimas;
• ribojamas prekių trūkumas;
• daugiau šviežių ir pigesnių produktų.

 Privalumai mažmenininko požiūriu
• didesnis vartotojų lojalumas;
• geresnis rinkos poreikių suvokimas;
• geresni santykiai su tiekėjais;
• visos tiekimo grandinės veiksmingumo padidėjimas.

 Privalumai gamintojo požiūriu
• efektyvi gamyba;
• užsakymų sinchronizavimas;
• mažesnis prekių trūkumas;
• tvirtesnė pozicija savo gamybos srityje;
• ilgalaikiai prekybos santykiai.

 

ECR Baltic

ECR Baltic yra ECR iniciatyva Baltijos valstybėse – Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje. Tai yra nekomercinė, nesiekianti pelno, laisvanoriškos ir nevaržomos partnerystės organizacija, pradėjusi veiklą 2007 metais. Jos tikslas – sudaryti sąlygas bendradarbiavimui, skatinti ir mokyti Baltijos šalių bendruomenę, skleisti patirtį, kaip geriau tenkinti vartotojų poreikius ir kokią tai duoda naudą. ECR Baltic veikia pagal vadinamąją valdžios pasidalijimo sistemą, kai pirmininkauja du asmenys (vienas mažmenininkas ir vienas tiekėjas), tokia sistema veikia visose ECR nacionalinėse organizacijose.

 ECR Baltic suteikia galimybes:
• užmegsti kontaktus ir dalintis patirtimi su kolegomis ir biznio partneriais;
• dalyvauti darbo grupių veikloje, seminaruose ir mokymuose;
• teise naudotis ECR veiklos dokumentais ir gamybinėmis naujienomisį;
• dalyvauti pilotiniuose projektuose ir rengiant strateginius planus FMCG sektoriuje.

 ECR Baltic veiklos pradžia
Platinti ECR žinias, skirtas dažniausiai perkamų prekių (FMCG) sektoriausi bendrijai, organizuojant:
• išplėstinius susitikimus ir konferencijas;
• mokymus;
• darbo grupes ir seminarus;
• leidžiant informacinę medžiagą;
• projektų ruošimą ir vykdymą, o taip pat diegiant jų rezultatus.

ECR Baltic elektroninių duomenų mainų darbo grupė
Ši darbo grupė susideda iš įmonių narių informacinių technologijų ir logistikos padalinių vadovų. Taip pat kviečiami dalyvauti atstovai iš pramonės ir paslaugų teikėjai. Pagrindinė darbo grupės funkcija – įvertinti elektroninių duomenų mainų (EDI) sprendimus ir jų atitikimą pasauliniams standartams, nustatyti reikalavimus EDI paslaugoms ir geriausio patyrimo, taikant EDI Baltijos šalyse ir Europoje skleidimas.

ECR Baltic Forumas
ECR Baltic Forumas yra įvairių sričių vadovų susitikimo vieta. Forume susitinka tiekimo grandinės valdymo, kategorijų valdymo, komercijos, informacinių technologijų, bei kitas funkcijas dažniausiai vartojamų prekių sektoriuje atliekantys vadovai, pasidalinti patyrimu ir įvertinti geriausius pasiekimus. Tokių susitikimų tikslas – palengvinti FMCG sektoriaus plėtrą Baltijos šalyse, geriausių pasaulinių sprendimų įvertinimą ir įgyvendinimą vietos rinkose.


ECR PRIORITETAI IR KOMPETENCIJA
Visas dėmesys – vartotojų poreikių tenkinimui, pateikiant tai, ko reikia vartotojui:

Kategorijų valdymas
Kategorijų valdymas – tai procesas, apimantis mažmenininko ir tiekėjo santykius, kuriame kategorijos traktuojamos kaip strateginiai verslo vienetai, leidžiantys pasiekti geresnių verslo rezultatų, pagrindinį dėmesį sukoncentruojant į naudos vartotojui sukūrimą.


Optimalus prekių kiekis parduotuvių lentynose
(OSA-Optimal Shelf Availability)
OSA – ECR Europoje projektas, kurio tikslas – sumažinti prekių trūkumo atvejus (angl. Out-of- stocks - OOS) tiekimo grandinėje ir galu gale rekomenduoti tobulus prekių kiekius lentynose.(pvz., tikslūs skaičiavimai, dėmesiui atkreipti, papildymas, perkamumas, apskaitos tikslumas ir t.t.) ir kaip tai turi būti sprendžiama tarp gamintojų ir prekybininkų.

Ryšių su vartotojais palaikymas
(CRM - Customer Relationship Management)
CRM yra bendradarbiavimu pagrįsta integruota ECR poreikio valdymo strategija, padedanti gamintojams ir mažmenininkams bendromis pastangomis sužinoti ir įvertinti vartotojų individualius poreikius ir pritaikyti pasiūlą prie poreikių.

Globaliniaii standartai (GS1)
GS1 yra vedanti pasaulinė organizacija, kurianti ir diegianti pasaulinius standartus ir sprendimus tam, kad būtų pagerintas tiekimo ir paklausos grandžių efektyvumas ir veikla pasaulio mastu ir atskiruose sektoriuose.

 Mažmeninei prekybai pritaikyta pakavimas
(RRP - Retail Ready Packaging)
RRP – mažmeninei prekybai skirti konteineriai ir pakuotė, kuriuos iš karto galima pristatyti į prekybos salę arba be didelių papildomų pastangų iš karto pateikti vartotojui.

 Radijo dažninis atpažinimas
(RFID- Radio Frequency Identification)
RFID – automatinio atpažinimo metodas, skirtas per atstumą nustatyti sandėlyje esančias atsargas ir patikrinti duomenis, naudojant įrenginius vadinamus RFID žymenomis (angl. Tags).

 Atsekamumas
Atsekamumas – gebėjimas atsekti prekių judėjimą visoje platinimo grandinėje pagal jų partijos arba serijos numerius. Atsekamumas yra ypač svarbus veiksnys maisto pramonėje, nes padeda užtikrinti maisto saugumą.

 Tolimesni pramonės pasiekimai; pramonės ir mokslo suartėjimas vykdant plataus masto
jungtines švietimo programas gamintojams ir mažmenininkams:
Mokomosios programos apie būtiną plataus masto elgsenos pasikeitimą visose pramonės srityse - „masifikaciją“:
• Švietimo programos, skirtos pažangiems vidurinės grandies vadovams, tikslu suteikti daugiau žinių apie šios pramonės srities ateitį.
• Žinių spragų nustatymas ir naujų tiriamųjų darbų plėtojimas.
• Gabių žmonių pritraukimas, studentų mokymas.

Suvokimo, kad profesionalus vadovavimas tarpusavio santykiams tarp kompanijų yra toks pat
svarbus veiksnys, kaip ir profesionalus kompanijos vidaus valdymas, skatinimas:

Duomenų sinchronizavimas
Sritis, apimanti techninius sprendimus, užtikrinančius geresnius duomenų mainus ir prekių charakteristikų kontrolę tiekimo grandinės viduje..

 Tiekėjo kontroliuojamos atsargos
(VMI - Vendor Managed Inventory)
Vykdant VMI pardavėjas (tiekėjas) kontroliuoja atsargų apimtį irlaikymą savo kliento sandėlyje, atsižvelgdamas į prognozuojamą paklausą.

 Duomenys prekybos vietose
(POS – Point of Sales)
POS duomenys – tai pilna informacija kaupiama prekybos taškuose ir įvedama prekių įsigijimo prekybai aktu, į kuriuos įeina paties produkto ir tiekėjo duomenys. Tam, kad būtų galima juos naudoti vadybai, ECR POS duomenų valdymo projektas apsiribojo tik duomenų apie produktą kaupimu.

 Bendradarbiavimas planavimo, prognozės ir prekių papildymo srityje
(CPFR - Collaborative Planning, Forecasting & Replanishment)
CPFR yra ECR patobulinimo koncepcija, pagal kurią visi tiekimo grandinės dalyviai išvien vykdo planavimo ir prognozavimo procesus ir keičiasi reikalinga informacija.

 Prekių trūkumas
(Shrinkage)
Prekių nuostoliai atsiranda tiekimo grandinėje ar sandėlyje dėl klaidų, vagysčių (vidaus ir išorės) arba tiekėjo apgaulės, kai nustatomas vartojimo prekių arba grąžinamos pakuotės elementų, pvz., padėklų, pakavimo dėžių ir pan. trūkumąs.

Leidiniai:

- Kategoriju valdymas - kas tai?

- Baltijos šalių EUR padėklų vertinimokortelės (Lietuva, Latvija, Estija)


KONTAKTAI:

ECR Baltic sekretoriatas
Edgars Pentjušs (generalinis direktorius)

T: +37126546645
E: info@ecr-baltic.org
www.ecr-baltic.org
www.ecr-europe.org
www.ecr-all.org
www.consumergoodsforum.com

bgtop