bgtop
EFEKTĪVA PATĒRĒTĀJU VAJADZĪBU NOVĒRTĒŠANA (ECR)

 

Strādāt kopā, lai labāk, ātrāk un ar zemākām izmaksām realizētu pircēju un patērētāju vēlmes!

ECR ir sadarbības platforma starp ātras aprites patēriņa preču (angl. FMCG-Fast Moving Consumer Goods) ražotājiem, izplatītājiem, mazumtirgotājiem un pakalpojumu sniedzējiem. ECR darbojas kā kopīga iniciatīva ilgtermiņa sadarbības veicināšanai starp tirdzniecības partneriem visā pārtikas un plaša patēriņa preču piegādes ķēdē, lai radītu ieguvumus patērētājam, piem., zemākas cenas, lielākas izvēles iespējas un labāku produktu pieejamību.

ECR darbības pamatprincips
Tikai kopīgā sadarbībā piegādātāji un mazumtirgotāji var rast dažādus veidus kā strādāt kopā un uzlabot biznesa procesu un procedūru efektivitāti, samazināt zudumus un piegādes ķēdes ietvaros darīt lietas pa jaunam – tā, lai ieguvēji būtu gan piegādātāji, gan mazumtirgotāji, gan patērētāji.

 ECR misija
Strādāt kopā, lai labāk, ātrāk un ar zemākām izmaksām realizētu patērētāju vēlmes, izmantojot vienotu biznesa procesu, kas nodrošinātu ieguvumus visiem vērtības ķēdes dalībniekiem.


ECR uzmanības lokā esošās jomas

ECR ir visas pieprasījuma ķēdes biznesa aktivitāte un tas tiek atspoguļots 13 pamatuzlabojumu koncepcijās, kas sadalītas četrās ECR uzmanības lokā esošās jomās - pieprasījuma vadība, piegādes vadība, atbalstošās tehnoloģijas un apvienojošās tehnoloģijas.

Definīcijas un sīkāku informāciju par koncepcijām atradīsiet http://www.globalscorecard.net.

ECR EUROPE

ECR Europe ir kopīga tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu organizācija, kas izveidota 1994. gadā ar mērķi padarīt visu pārtikas un plaša patēriņa preču sektoru kopumā reaģētspējīgāku uz patērētāju pieprasījumu un veicināt nevajadzīgo izmaksu samazināšanu piegādes ķēdē.

Šī ir vienīgā uz vienlīdzības principiem balstīta Eiropas mēroga patēriņa preču mazumtirgotāju un ražotāju sadarbības platforma, ievērojot godīgas konkurences likumus un praksi.

ECR Europe galvenais birojs atrodas Briselē, un tā cieši sadarbojas ar nacionālajām ECR organizācijām lielākajā daļā Eiropas valstu. Eiropas un nacionālā līmeņa projektos var piedalīties gan lieli, gan mazi uzņēmumi, kas strādā pārtikas un ātras aprites patēriņa preču sektoros, tai skaitā mazumtirgotāji, vairumtirgotāji, izplatītāji, ražotāji, piegādātāji, brokeri un pakalpojumu sniedzēji, piem., loģistikas operatori un elektroniskās datu apmaiņas (EDA) pakalpojumu nodrošinātāji.

  ECR uzdevumi un galvenie ieguvumi
ECR pārbauda daudzas jau eksistējošas pieejas, kuras bieži vien var izrādīties neefektīvas. Tirdzniecības partneri tiek aicināti darboties kopīgi, lai palielinātu patērētājam sniegto vērtību.

 Galvenie ECR ieguvumi
• ātra reaģēšana uz patērētāju vajadzībām;
• zudumu novēršana piegādes ķēdē un izmaksu samazināšana;
• palielināta produktu pieejamība un augstāks pircēju apkalpošanas līmenis;
• stratēģiskās un operatīvās plānošanas attīstīšana visā ķēdē;
• efektīvāka krājumu pārvaldība un rīkošanās ar aktīviem;
• augstāks pakalpojumu un produktu līmenis.

 Ieguvumi pircējam
• lielāka izvēle un ērtāka iepirkšanās atbilstoši vajadzībām;
• preču nepietiekamības samazināšanās;
• svaigāki un lētāki produkti.

 Ieguvumi mazumtirgotājam
• lielāka pircēja uzticība;
• labāka tirgus izpēte;
• labākas attiecības ar piegādātājiem;
• ķēdes efektivitātes uzlabošanās.

 Ieguvumi ražotājam
• efektīva ražošana;
• pieprasījuma sinhronizēšana;
• mazāka preču nepietiekamība;
• spēcīgākas produkta zīmola pozīcijas;
• ilgstošas tirdzniecības attiecības.

 

ECR Baltic

ECR Baltic ir vietējā ECR iniciatīva Baltijas valstīs - Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Tā ir nekomerciāla, bezpeļņas, brīvprātīga un neformāla sabiedrība, kas izveidota 2007. gadā ar mērķi radīt sadarbības platformu, sekmēt un izglītot Baltijas valstu biznesa sabiedrību par ECR un tās ieguvumiem. ECR Baltic darbojas pēc līdzpriekšsēdētāju sistēmas (viens mazumtirgotājs un viens piegādātājs), kas ir kopīga visām ECR nacionālajām iniciatīvām.

 ECR Baltic sniedz jums šādas iespējas:
• komunicēšanās un pieredzes apmaiņa ar kolēģiem un tirdzniecības partneriem;
• dalība darba grupās, semināros, apmācībās;
• piekļuve ECR darba dokumentiem un nozares jaunākajai informācijai;
• projektu uzsākšana un piedalīšanās FMCG sektora attīstībā un stratēģiskajā plānošanā.

  ECR Baltic sākotnējās aktivitātes
Dalīties ar ātras aprites patēriņa preču (FMCG) sektora dalībniekiem ECR uzkrātajā pieredzē un zināšanās, izmantojot šādas formas:
• plenārsēdes un konferences;
• apmācība;
• darba grupas un interaktīvie semināri;
• informatīvie materiāli;
• projektu iniciēšana un uzsākšana, to rezultātu ieviešana.

 ECR Baltic EDA (Elektroniko Dokumentu Apmaiņa - EDI) darba grupa
Šajā darba grupā ietilpst uzņēmumu IT un loģistikas vadītāji, kā arī citi nozares dalībnieki un pakalpojumu sniedzēji. Galvenā funkcija ir elektroniskās datu apmaiņas (EDA) risinājumu un to atbilstības globālajiem standartiem novērtēšana, prasību noteikšana EDA risinājumiem un labāko Baltijas un Eiropas valstu piemēru pārņemšana un pieredzes apmaiņa.

ECR Baltic Forums
ECR Baltic Forums ir dažādu jomu vadītāju, ieskaitot piegādes ķēdes, kategoriju vadības, tirdzniecības, IT un citu, kuri darbojas FMCG sektorā, tikšanās vieta, lai dalītos pieredzē un novērtētu labākās prakses gadījumus. Foruma mērķis ir veicināt FMCG sektora attīstību Baltijas
valstīs, zināšanu vadību un jaunu globālu risinājumu ieviešanu vietējā tirgū.


ECR KOPĒJĀS PRIORITĀTES UN ATBILDĪBAS JOMAS
Pastiprināti pievērst uzmanību patērētāju vajadzībām un apmierināt viņu vēlmes:

 Kategoriju vadība
Kategoriju vadība ir mazumtirgotāja/piegādātāja kategoriju kā stratēģisku biznesa vienību pārvaldības process, kas pateicoties patērētāju vajadzību novērtēšanai un papildus vērtību radīšanai, uzlabo biznesa rezultātus.


Optimāla pieejamība plauktos
(OSA-Optimal Shelf Availability)
OSA ir ECR Europe projekta nosaukums. Šī projekta mērķis ir samazināt preču trūkumu (OOS – out-of-stocks) piegādes ķēdē un veikalu plauktos, iesakot veselu virkni dažādu pilnveidošanas līdzekļu (piem., mērījumi, vadības pastiprināta uzmanība, regulāri krājumu papildinājumi,
merčandaizings, krājumu uzskaites precizitāte u.c.) un kā to kopīgi ieviest ražotāju un mazumtirgotāju starpā.

Savstarpējo attiecību ar klientiem vadība
(CRM - Customer Relationship Management)
CRM ir uz sadarbību balstīta integrēta ECR pieprasījuma vadības stratēģija, kas palīdz ražotājiem un mazumtirgotājiem kopīgi noteikt un novērtēt patērētāju/pircēju individuālās vajadzības un pielāgot tām savus piedāvājumus.

Globālie standarti (GS1)
GS1 ir vadošā vispasaules organizācija, kuras mērķis ir izstrādāt un ieviest globālus standartus un risinājumus, lai palielinātu piegādes un pieprasījuma ķēžu efektivitāti un pārredzamību visā pasaulē visos sektoros.

Mazumtirdzniecībai gatavi iepakojumi
(RRP - Retail Ready Packaging)
RRP attiecas uz paletēm un mazumtirdzniecības preču iepakojumu, kas jau ir gatavs tūlītējai izlikšanai veikalā vai mazumtirdzniecības patēriņam jāveic nelieli sagatavošanās darbi.

Radio frekvenču identifikācija (RFID)
RFID ir automātiska identifikācijas metode, kuras pamatā ir datu uzglabāšana un attālināta saņemšana, un kurā kā datu nesēju izmanto speciālas RFID etiķetes.

Izsekojamība
Izsekojamība ir spēja izsekot precēm visā to izplatīšanas ķēdē pēc partijas vai sērijas numura. Izsekojamība ir būtisks pārtikas nozares aspekts, kas nodrošina pārtikas drošību.

Veicināt nozares zināšanu tālāku nodošanu; aicināt nozares un augstskolu pārstāvjus, lai kopā veidotu vispārējas kopīgas izglītības programmas ražotājiem un mazumtirgotājiem:

• Mācību programmas vispārējām uzvedības izmaiņām visā nozarē – „masifikācijai”.
• Izglītības programmas spējīgiem vidējā līmeņa vadītājiem, lai viņus labāk sagatavotu nozares vadīšanai nākotnē.
• Noteikt nepilnības zināšanās un iniciēt jaunus pētījumus.
• Talantīgu cilvēku piesaiste, studentu izglītošana.

Veidot sapratni, ka profesionālai attiecību vadībai starp uzņēmumiem ir tikpat liela nozīme kā
profesionālai attiecību vadībai pašu uzņēmumu ietvaros:

Datu sinhronizēšana
Attiecas uz tehniskiem risinājumiem datu apmaiņas un produktu pamatdatu vadības uzlabošanai ķēdes ietvaros.

Pārdevēja vadīta krājumu uzskaite
(VMI - Vendor Managed Inventory)
VMI pārdevējs (piegādātājs) pārzina krājumu līmeņus un pieejamību sava klienta noliktavā, pamatojoties uz prognožu pieprasījumu.

Kases sistēmas dati
(POS - Point of Sales)
POS dati ir visa informācija, kas fiksēta konkrētā pārdošanas vietā (POS) un rodas pirkuma veikšanas procesā; tajos ietilpst gan produkta, gan klienta dati. Pārvaldības atvieglošanai ECR POS datu vadības projekts šobrīd attiecas tikai uz produktu datiem.

Kopīga plānošana, prognozēšana un papildināšana
(CPFR - Collaborative Planning, Forecasting & Replenishment)
CPFR ir ECR uzlabojumu koncepcija, saskaņā ar kuru visi piegādes ķēdes dalībnieki kopīgi organizē plānošanas un prognožu izveides procesus un dalās ar nepieciešamo informāciju.

Zudumi
(Shrinkage)
Krājumu zudums, kas rodas piegādes ķēdē un veikalā kļūdu, zādzību (iekšējo un ārējo) vai piegādātāju krāpšanās dēļ attiecībā uz patēriņa precēm, kā arī atgriežamiem iepakojumiem, tādiem kā paletes, kastes u.c.

Publikācijas:

- Kas ir kategoriju vadība?

- Baltijas EUR Palešu novērtēšanas kartes

KONTAKTI:

ECR Baltic sekretariāts
Edgars Pentjušs (valdes priekšsēdētājs)

T: +37126546645
E: info@ecr-baltic.org
www.ecr-baltic.org
www.ecr-europe.org
www.ecr-all.org
www.consumergoodsforum.com

bgtop